Bygga miljövänlig altan, trädäck eller trall

Bygga altan och trädäck – silvergrått och miljöklassat

Tankarna på att sitta ute på en mysig altan dyker upp allt mer oftare. En altan eller ett trädäck kan lätt förvandlas till ett extra uterum på sommaren. Vi grillar, fikar, solar och ser barnen leka. Det finns olika material man kan använda sig av för att bygga altan. Många väljer att använda trä som ger en mjukare och mer levande känsla än sten och väljer då att bygga altan.

Bygga altan kräver en del förberedelser och det är viktigt att du läser vår monteringsanvisning eller vår trallguide innan du sätter igång.

OrganoWood®-modifierat trallvirke är ett miljöklassat alternativ till traditionellt tryckimpregnerat virke. Alla ämnen i OrganoWood®s produkter är klassade som ofarliga för miljö enligt CLP-förordningen (EG nr 1272/2008) och kan återföras till det naturliga kretsloppet. Därmed behöver virket inte återvinnas som miljöfarligt avfall utan kan återvinnas som obehandlat virke enligt lokala föreskrifter. OrganoWood erbjuder ett vackert naturfärgat trallvirke med ett effektivt naturligt skydd mot väder och vind. Vårt trallvirke har utvecklats för att optimalt klara de förhållanden som råder vid montering ovan mark. Användningsområden för OrganoWood® inkluderar trädäck, spänger, terrasser och altaner i uterum. Trallvirket är naturfärgat från början och får med tiden en vacker silvergrå nyans.

Dessutom ger modifieringen träet en hård och fin yta som förbättrar trallens livslängd. Råvaran tas från de bästa furudistrikten i Sverige. OrganoWood® virke har en 10-årig rötskyddsgaranti.

Trallguide för dig som ska bygga altan

Planera ytan där du ska bygga altan, sätt upp snören och känn efter. Rita upp och planera vilken dimension du ska använda.

Förarbete
CC avstånd bjälklag som skall utsättas för normal belastning:
För trall med tjocklek 22 mm max avstånd mellan reglarna CC 400 mm.
För trall med tjocklek 28 mm max avstånd mellan reglarna CC 600 mm.
För trall med tjocklek 34 mm och grövre max avstånd mellan reglarna CC 800 mm.

Altanen skall vara utformad så att den lutar från huset. Skapa ett litet fall från huset (ca 1 cm per 1 m).

Lagring
Förvara virket övertäckt och väl ventilerat innan montering.

Markyta
Markytan under trallen skall vara av dränerande material med fall ut från ett ev. hus. Finns risk för uppstigande markfukt skall särskild hänsyn tas till det i utformning av konstruktionen.

Ventilation
Vi rekommenderar att trallen har ett avstånd om minst 300 mm till mark för att minska fuktproblem i träet. Gällande konstruktion rekommenderar vi att man tillser att golvet kan ventileras underifrån för att minimera problem med kupning.

Infästning

Förborrning
OrganoWood® behöver generellt ej förborras. Om skruv måste sättas närmare ände än 4 cm rekommenderas dock förborrning, för att minska risken att virket spricker.

Infästning
Använd bra rostfri skruv i kvalitet A2 eller A4, eller ytbehandlade skruvar i kvalitet C4.

Antal skruv per infästningspunkt: 2 eller 3 st

Montering

Luftspalt
OrganoWood® modifierat trallvirke levereras torrt (fuktkvot ca 18 %). Använd därför luftspalt mellan bräderna om minst 7 mm vid 120 mm bredd, minst 9 mm vid 145 mm bredd och minst 11 mm vid 170 mm bredd. Variation i träets fuktkvot (säsongsvariation) kan påverka trallens faktiska dimensioner, kontrollera därför bredden på träet före montering för att anpassa bredden på luftspalten.

Kapsnitt
Om kapning, håltagning och annan mindre bearbetning av virket är oundviklig skall de bearbetade ytorna
behandlas med OrganoWood® 01 Träskydd för att rötskyddet skall förbli optimalt. OrganoWood®s garanti förloras om annan bearbetning görs, t ex. klyvning eller annan längsgående bearbetning som hyvling och profilering. Vi rekommenderar att synligt ändträ behandlas med OrganoWood® 02 Ytskydd för bästa skydd.

Fliskritning
En effekt som kan uppkomma på allt virke som placeras utomhus och åldras är så kallad fliskritning (“fiberludd”). Detta förekommer i huvudsak i kraftigt solexponerade miljöer då ligninet, som binder ihop virkets fibrer, bryts ned av solens UV-strålning. Fliskritning är en helt naturlig process i virkets ”kretslopp” och påverkar inte virkets egenskaper. Detta är ett fenomen som avtar över tid. Uppkommer ytligt fiberludd bör man slipa med fint sandpapper alternativt borsta bort fibrerna när altanen är torr och behandla med OrganoWood® 02 Ytskydd.

Ytbehandling och underhåll

Efter montering, behandla med OrganoWood® 02 Ytskydd en gång (gäller ej OrganoWood® Select Plus eller OrganoWood® Magnum Plus trallvirke), inga andra ytbehandlingar rekommenderas. Vid nedsmutsning eller oönskad ytlig påväxt, tvätta trallen med OrganoWood® Trärengöring. Efter tvätt rekommenderas att trallen behandlas med OrganoWood® 02 Ytskydd. OrganoWood®-modifierat trallvirke ska ej övermålas. Vi rekommenderar ytbehandling med OrganoWood® 02 Ytskydd vartannat eller var tredje år, eller vid behov.

Se produktdatablad för respektive OrganoWood® ytbehandlingsprodukt.

En monteringsanvisning finns också framtagen i dokumentform för dig som ska bygga altan.

Har du frågor om våra träskyddsprodukter ber vi dig kontakta vår svenske distributör Welin & Co. www.welinoco.com Telefon: +46 8 544 10 440