Trallguide

Förbered och planera innan du ska lägga trall

Planera ytan där du ska bygga trall, sätt upp snören och känn efter. Rita upp och planera vilken dimension du ska använda.


FÖRARBETE

CC avstånd bjälklag (ej offentligt bruk): För tjocklek 22 mm minimalt CC 400 mm. För tjocklek 28 och 34 mm minimalt CC 600 mm.
Fall: Skapa ett litet fall ut från huset (ca 1 cm per 4 meter).

Lagring
Förvara virket övertäckt och väl ventilerat innan montering.

Markyta
Markytan under trallen skall vara av dränerande material med fall ut från ett ev. hus. Finns risk för uppstigande markfukt skall särskild hänsyn tas till det i utformning av konstruktionen.

Ventilation
Vi rekommenderar att trallen har ett avstånd om minst 300 mm till mark för att minska fuktproblem i träet. Gällande konstruktion rekommenderar vi att man tillser att golvet kan ventileras underifrån för att minimera problem med kupning.


INFÄSTNING

Antal skruv per infästningspunkt: 2 eller 3 st

Förborrning
OrganoWood® behöver generellt ej förborras. Om skruv måste sättas närmare ände än 4 cm rekommenderas dock förborrning.

Infästning
Använd bra rostfri skruv i kvalitet A2 eller A4, eller ytbehandlade skruvar i kvalitet C4.


Montering

Luftspalt
OrganoWood® modifierat trallvirke levereras torrt (fuktkvot ca 18 %). Använd därför luftspalt mellan bräderna om minst 7 mm vid 120 mm bredd, minst 9 mm vid 145 mm bredd och minst 11 mm vid 170 mm bredd. Variation i träets fuktkvot (säsongsvariation) kan påverka trallens faktiska dimensioner, kontrollera därför bredden på träet före montering för att anpassa bredden på luftspalten.

Kapsnitt
Om kapning, håltagning och annan mindre bearbetning av virket är oundviklig skall de bearbetade ytorna
behandlas med OrganoWood® 01. Träskydd: Flam- och rötskydd för att rötskyddet skall förbli optimalt. OrganoWood®s garanti förloras om annan bearbetning görs, t ex. klyvning eller annan längsgående bearbetning som hyvling och profilering. Vi rekommenderar att synligt ändträ behandlas med OrganoWood® 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd för bästa skydd.

Fliskritning
En effekt som kan uppkomma på allt virke som placeras utomhus och åldras är så kallad fliskritning (“fiberludd”). Detta förekommer i huvudsak i kraftigt solexponerade miljöer då ligninet, som binder ihop virkets fibrer, bryts ned av solens UV-strålning. Fliskritning är en helt naturlig process i virkets ”kretslopp” och påverkar inte virkets egenskaper. Detta är ett fenomen som avtar över tid. Uppkommer ytligt fiberludd bör man slipa med fint sandpapper alternativt borsta bort fibrerna när altanen är torr och behandla med OrganoWood® 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd.


Ytbehandling och underhåll

Efter montering, behandla med OrganoWood® 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd en gång (gäller ej OrganoWood® Select Plus eller OrganoWood® Magnum Plus trallvirke), inga andra ytbehandlingar rekommenderas.

Vid nedsmutsning eller oönskad ytlig påväxt, tvätta trallen med OrganoWood® 03. Trärengöring. Efter tvätt rekommenderas att trallen behandlas med OrganoWood® 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd.

OrganoWood®-modifierat trallvirke ska ej övermålas. Vi rekommenderar ytbehandling med OrganoWood® 02. Träskydd: Smuts- och vattenskyddvartannat eller var tredje år, eller vid behov.

Se produktdatablad för respektive OrganoWood® ytbehandlingsprodukt.

En monteringsanvisning finns också framtagen i dokumentform.