Styrelse

Mårten Hellberg, styrelseordförande

Mårten Hellberg är VD och medgrundare av OrganoClick AB. Mårten har studerat till civilingenjör i molekylär bioteknik och ekonom vid Uppsala universitet, École Normale Supérieure de Lyon och Stockholms universitet. Mårten har även varit aktiv elitkanotist och är flerfaldig svensk mästare. Han har varit med i svenska kanotlandslaget i 12 år och ingått i Sveriges Olympiska Kommittés elitprogram.

Stefan Lindeborg, styrelseledamot

Stefan Lindeborg har en civilekonomexamen med inriktning på marknadsföring från Handelshögskolan i Stockholm. Han har arbetat under 30 år i kemibranschen på olika ledande befattningar med inriktning på försäljning och marknadsföring. För närvarande innehar han positionen som VD för Akzo Nobel AB (moderbolag för Akzo Nobels svenska bolag) och har tidigare bl.a. arbetat som VD för Akzo Nobel Decorative Paintings, VD för distributions och försäljningsbolaget Kemiintressen AB och internationell marknadschef för Casco Nobel (bygglim och träskydd).

Claes‐Göran Beckeman, styrelseledamot

Claes-Göran Beckeman är civilingenjör i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola. Från 1977 till 1997 arbetade han på Tetra Pak (senare Tetra Laval) på olika ledande positioner som exempelvis teknisk direktör. Claes Göran anslöt till SCA 1998 där han arbetade som teknisk direktör och inköpschef inom affärsområdet personliga hygienprodukter t.o.m. 2005. Mellan 2004 till 2007 var Claes-Göran ansvarig för uppbyggnaden av den Skogsbaserade sektorns teknologiplattform, ett initiativ av den europeiska skogsindustrin och skogsägare för att etablera ett privat-publikt partnerskap med EU och andra nationella myndigheter kring FoU-samarbete inom sektorn. För närvarande är Claes-Göran styrelsemedlem inom ett flertal bolag inom förpackningsindustrin och medlem i Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin.

Robert Charpentier, styrelseledamot

Robert Charpentier är styrelseordförande till Kvigos AB och medgrundare av OrganoWood AB. Han har en ekonomiemagistersexamen från Svenska handelshögskolan i Helsingfors och har arbetat under mer än 20 år i finansbranschen på olika befattningar. Han inledde sin karriär 1989 på Goldman Sachs i London där han arbetade med diverse kapitalmarknadsbaserade lösningar för nordiska kunder. 1997 började han på Swedbank där han blev utnämnd till VD och chef för investment banking 2004. Från 2006 fram till 2009 arbetade Robert som VD för Kaupthing Bank Sverige AB, isländska Kaupthing Banks dotterbolag i Sverige. För närvarande arbetar Robert med privata investeringar och konsultverksamhet via sitt helägda bolag Kvigos AB.

Sanja Batljan, styrelseledamot