Förstudie

Kopparurlakning från impregnerat virke jämfört med övriga kopparflöden i Sverige

I denna rapport presenteras resultaten från en litteraturstudie om urlakning av koppar från impregnerat virke samt vad som är känt om vilka miljöeffekter detta läckage kan tänkas föra med sig. Litteraturstudien, som är en förstudie inför ett möjligt kommande samfinansprojekt, har som syfte att identifiera vilka kunskapsluckor som finns för att kunna göra en fullständig bedömning om vilken påverkan koppar från impregnerat virke har på det totala kopparflödet i Sverige, samt att studera möjliga lokala effekter under en konstruktion av impregnerat virke. Ett samfinans-projekt är tänkt att fylla ut vissa av de identifierade kunskapsluckorna.

I rapporten rapporteras en överslagsberäkning som indikerar att cirka 365 000 kg koppar årligen tillsätts i impregnerat virke som säljs i Sverige, samt att 10 – 20 % av detta antas kan laka ur virket under det första året. Detta skulle motsvara 36 000 – 72 000 kg kopparurlakning från impregnerat virke per år i Sverige.

Läs hela rapporten här