Konstruktionsvirke och reglar för en miljöklassad konstruktion

OrganoWood® konstruktionsvirke används vid inom- eller utomhusmontering ovan mark. Rötskyddet har testats av RISE i Europatestet EN 113. Reglarna används med fördel vid konstruktion av trädäck tillsammans med OrganoWood® Trall.


OrganoWood® Reglar
45×45 mm
45×70 mm
45×95 mm
45×120 mm, C24
45×145 mm, C24
45×170 mm, C24
45×195 mm, C24
45×220 mm, C24

OrganoWood® Stolpar
70×70 mm
95×95 mm

OrganoWood® Ribba
28×45 mm

Mot beställning kan andra dimensioner tillverkas.


Miljö och återvinning

OrganoWood® konstruktionsvirke är ett miljöklassat alternativ till traditionellt tryckimpregnerat virke. Regelvirket innehåller endast ämnen som kan återföras till det naturliga kretsloppet. Därmed behöver virket inte återvinnas som miljöfarligt avfall utan kan återvinnas som obehandlat virke enligt lokala föreskrifter. Alla ämnen som regelvirket innehåller är klassade som ofarliga för miljö enligt CLP-förordningen (EG nr 1272/2008).

OrganoWood®-modifierat virke är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggen.

Garanti

OrganoWood® konstruktionsvirke har en 10-årig rötskyddsgaranti (se garantisedel). För ytterligare tekniska specifikationer, se produktens produktblad.