Frågor & svar

Frågor om OrganoWood®-modifierat trallvirke

 1. Hur fungerar OrganoWood®-teknologin?
  Svar: Teknologin imiterar den naturliga fossileringsprocessen där organiskt material som trä omvandlas till fossil. Vid denna tränger naturliga mineraler som kisel in i träet vilket skapar en fysisk barriär som håller rötsvamparna borta. 
 2. Vilka är fördelarna med OrganoWood®-modifierat virke?
  Svar: I traditionellt tryckimpregnerat virke används biocider och tungmetaller för att döda rötsvamparna och de vednedbrytande organismerna. Dessa ämnen är emellertid hälsoskadliga och farliga för miljön. OrganoWood®-teknologin använder inga ämnen som klassas som miljöfarliga eller hälsoskadliga utan enbart naturliga mineraler och fruktämnen. Produkterna är miljöklassade och har fått högsta rekommendation av både Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Dessutom blir virket silvergrått med tiden och är betydligt mer stickfri än lärkträ.
 3. Vilka tester har OrganoWood® - modifierat virke genomgått?
  Svar: Virket är testat av SP – Sveriges tekniska forskningsinstitut i rötskyddstestet EN 113 och utifrån detta fått hållbarhetsklass 1 enligt EN 350-1 mot brunröta. Väderbeständigheten är testad i urlakningstestet EN 84. 
 4. Vilken råvara tillverkas OrganoWood® - modifierat trallvirke av?
  Svar: OrganoWood®-modifierat trallvirke tillverkas av högkvalitativ svensk fura. 
 5. Hur ska trallvirket underhållas?
  Svar: För OrganoWood®-modifierat trallvirke standard rekommenderas att det ytbehandlas med OrganoWood®-smuts- & vattenskydd på en gång när det lagts. Denna behandling kan därefter genomföras med ca 2-3 års intervall. Däremellan tvättas trallen årligen utifrån behov. Om trallvirket inte underhålls riskerar det att torka ut om det framförallt exponeras i extremt soliga miljöer. Problem som kan uppstå är ökad sprickbildning och fliskritning ("fiberludd"). För OrganoWood®-modifierat trallvirke Select Plus rekommenderas ingen extra ytbehandling utan enbart årlig tvätt och rengöring i och med det djupgående skydd som skapats via impregnering med OrganoWood®-smuts- & vattenskydd.
 6. Kan jag måla OrganoWood®-modifierat virke med färger?
  Svar: Det modifierade virket mineraliseras och blir därmed betydligt hårdare och tätare än vanligt virke. Därav tränger inte täckande färger in i virket på samma sätt som i vanligt virke. Därav blir bindningen sämre mellan färgen och träfibrerna. OrganoWood®-modifierat virke ska därför inte målas över med koventionella färger. Vi arbetar för närvarande med att utveckla ett miljöklassat färgsystem som är specialanpassat för OrganoWood®-modifierat virke. 
 7. Hur åldras OrganoWood®-modifierat virke?
  Svar: Virket åldras som vanligt virke och blir silvergrått med tiden. Hur snabbt virket grånar beror emellertid väldigt mycket på hur det placeras, i vilket väderstreck det står och hur utsatt det är för väder och vind. Generellt grånar splintveden snabbare än kärnveden p.g.a. att splintveden suger vatten och därmed blir betydligt fuktigare än kärnveden. För att få en jämnare grånadsprocess och minskad risk för fliskritning rekommenderas behandling med OrganoWood®-smuts- & vattenskydd som minskar fuktupptaget i splintveden och därmed gör splintveden och kärnveden mer lika varandra. Denna effekt fås även på OrganoWood®-modifierat trallvirke Select Plus som impregnerats med OrganoWood®-smuts- & vattenskydd. För att följa OrganoWood®-modifierat trallvirkes åldringsprocess se följande bildspel.
 8. Mitt virke har blivit luddigt av fiber, vad är detta för något?
  Svar: Ett fenomen som kan uppkomma på åldrat trä är s.k. fliskritning (fiberludd) där fibrer lossnar från virkets yta. Detta fenomen uppkommer av att ligninet som binder ihop fibrerna i virket bryts ner av solens UV-strålning och uppkommer snabbare i kraftigt solexponerade områden. Detta förstör inte virkets skydd mot röta, i och med att det enbart är de ytliga fibrerna som släpper, men är estetiskt fult. För att skydda virke mot fliskritning och minimera risken att det uppkommer igen kan ytbehandlingar med UV-skydd användas. För att få mer information om fliskritning, se Svenskt träs Träguide här. Ta enkelt bort fiberluddet med hjälp av en grov borste. Borsta de drabbade områdena när virket är torrt och överskottet kommer att lossna.

Frågor om OrganoWoods träskydd

 1. Vilka träslag fungerar OrganoWoods träskyddssystem på?
  Svar: Använd OrganoWoods träsyddssystem (OrganoWood®-flam- & rötskydd och OrganoWood®-smuts- & vattenskydd) på virke som behöver ett förbättrat ytligt skydd som exempelvis fura, gran, lärk och tryckimpregnerat virke men fungerar även på ett flertal andra träslag. Exempel på användningsområden är träkonstruktioner som står i moderat utsatta miljöer som staketplank, paneler, altaner av tryckimpregnerat virke eller fuktiga inomhusmiljöer. För en komplett lista på träslag som kan behandlas se Träskydd.
 2. Kan jag använda OrganoWood®-smuts- & vattenskydd som en trallolja?
  Svar: OrganoWood®-smuts- & vattenskydd fungerar som en mycket effektiv trallolja. Kan användas på tryckimpregnerad trall för att få högeffektiva vattenavvisande egenskaper och minska risken för mögel och ytlig påväxt. Behandlingen fungerar även bra på andra träslag som lärk, ek och annat ädelträ.
 3. Kan jag måla över OrganoWood®-behandlat virke?
  Svar: Virke som behandlats med OrganoWoods träskyddssystem mineraliseras och skapar därmed en tätare struktur på virkets yta som skyddar virket. På grund av den tätare strukturen tränger inte konventionella färger in i virket på samma sätt som i vanligt virke. Därav blir bindningen sämre mellan färgen och träfibrerna. OrganoWood®-behandlat virke ska därför inte målas över med koventionella färger. Vi arbetar för närvarande med att utveckla ett miljöklassat färgsystem som är specialanpassat för OrganoWood®-behandlat virke.
 4. Hur länge håller ytbehandlingen av obehandlat virke?
  Svar: Om obehandlat virke behandlats enligt rekommendationerna (en strykning av OrganoWood®-flam- & rötskydd följt av två strykningar OrganoWood®-smuts- & vattenskydd.) Det är dags att underhålla med OrganoWood 02. igen när ytan börjar förlora sin supehydrofoba (vattenavstötande) funktion. Hel yta behöver inte alltid underhållas utan underhåll kan göras delvis ex. gångstråk på altan/terrass